Stowarzyszenie zostało powołane i zarejestrowane 26.03.2007 r.

Członkowie Zarządu:

• Jan Jopek - prezes

• Piotr Kwak - wiceprezes

• Magdalena Gzela - skarbnik

• Jacek Papiernik - sekretarz

• Piotr Bury - członek

 

Cel działania Stowarzyszenia:

- zahamowanie procesu patologicznego wśród lokalnej społeczności Gminy Andrychów;

- prowadzenie edukacji profilaktycznej;

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, rehabilitacja jednostki i rodziny.

Stowarzyszenie „ Światło – Nadzieja” udziela pomocy poprzez:

a) psychoterapię indywidualną – praca w kontakcie indywidualnym mająca na celu zwiększenie u klienta motywacji do trzeźwienia, bądź też służąca rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych związanych nadużywaniem alkoholu

b) psychoterapię grupową

- dla osób uzależnionych (praca nad zwiększaniem motywacji do trzeźwienia, rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z picia alkoholu)

- dla osób współuzależnionych (rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z faktu pozostawania w relacji z osobą uzależnioną)

c) warsztaty terapeutyczne – mające na celu pogłębioną pracę nad określonym problemem

d) zajęcia edukacyjno – informacyjne nt. wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka (dot. dorosłych i młodzieży)

e) wykłady osoby duchownej – wyjazdy do miejsc sakralnych, mających na celu odnowę duchową

f)  spotkania rekreacyjno – sportowe

g) spotkania społeczności klubowej

Każdy z uczestników wypowiada się, jak sobie radził w minionym tygodniu, czy utrzymuje abstynencję oraz prowadzony jest dialog na sprawy wynikające z wypowiedzi a są zagrożeniem do prowadzenia życia trzeźwego.